Kleuterparticipatie: onderzoek van inspectie

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/onderzoek-kleuterparticipatie

RAPPORT: onderwijs kleuter H1-7 DEF HIGH 2

PPT onderzoek – kwaliteitsvolle kleuterparticipatie 200302

Onderzoek kleuterparticipatie door inspectie

Wat is het doel van het onderzoek?

Tijdens de doorlichtingen (schooljaar 2018-2019) onderzoekt de onderwijsinspectie de kleuterparticipatie. Het onderzoek kadert binnen het Actieplan kleuterparticipatie en kwam tot stand in afspraak met minister Hilde Crevits.

Met het onderzoek kleuterparticipatie wil de onderwijsinspectie

  1. scholen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs sensibiliseren om een beleid uit te werken gericht op het bevorderen van kleuterparticipatie.
  2. de kwaliteitsontwikkeling van het kleuteronderwijs stimuleren met aandacht voor de aanwezige diversiteit.
  3. rapporteren over voorbeelden van goede praktijk van kwaliteitsvolle kleuterparticipatie.
  4. aanbevelingen formuleren.

Wat is de scope van het onderzoek?

Het onderzoek heeft als onderzoeksvraag:

Hoe vullen Vlaamse Basisscholen kwaliteitsvolle kleuterparticipatie in?

Het onderzoek van het Departement Onderwijs en Vorming beschrijft kleuterparticipatie vanuit een kwantitatieve benadering van het aantal ingeschreven kleuters en hun aantal dagen aanwezigheid. Het thematisch onderzoek van de onderwijsinspectie benadert kleuterparticipatie ook kwalitatief, namelijk vanuit de inspanningen die scholen leveren om kwaliteitsvol kleuteronderwijs te realiseren.

Als variabelen om een kwaliteitsvolle kleuterparticipatie te onderzoeken, nemen we een aantal van de hefbomen over uit het literatuuronderzoek en uit het kwalitatief onderzoek van het Departement Onderwijs en Vorming (2016).

Hefbomen kwaliteitsvolle kleuterparticipatie op uitvoeringsniveau:

  • Educare: de inspanningen van het schoolteam om in functie van de ontwikkelingsleeftijd een evenwichtige verhouding te vinden tussen onderwijs en (ver)zorg(ende) activiteiten en om (ver)zorg(ende) activiteiten te benutten voor het nastreven van onderwijsdoelen en vice versa.
  • Kwaliteitsvolle interactie: de inspanningen van het schoolteam om doelgericht de kwaliteit en de kwantiteit van de interacties met en tussen de kleuters te bevorderen.
  • Educatief partnerschap: de inspanningen van het schoolteam om een wederkerige, gelijkwaardige relatie op te bouwen met (groot)ouders en/of opvoeders met als gemeenschappelijk doel de ontwikkeling van kleuters te bevorderen. Omgaan met kansarmoede en diversiteit zijn hierbij een intrinsiek aspect.

Hefbomen kwaliteitsvolle kleuterparticipatie op beleidsniveau:

  • Visie: de inspanningen van het schoolbeleid om een visie te ontwikkelen over kwaliteitsvolle kleuterparticipatie met alle actoren en deze uit te dragen en te realiseren tot op de klasvloer.
  • Beleid: de inspanningen van het schoolbeleid om een preventief en curatief beleid te voeren rond de drie dimensies van kleuterparticipatie (inschrijvingen, aanwezigheden en warme overgang) en rond de belangrijke hefbomen voor een kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. (educare, kwaliteitsvolle interactie en educatief partnerschap)
  • Afstemming partners: de inspanningen van het schoolbeleid om te participeren aan netwerken en het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met het oog op het bevorderen van kleuterparticipatie in het algemeen en in de eigen onderwijsinstelling in het bijzonder. (o.a. afstemming met het lokale overlegplatform, scholengemeenschap, brugfiguren, CLB, gemeente, kinderopvang, OCMW …)

Om het begrip kwaliteitsvolle kleuterparticipatie verder nauwkeurig te definiëren, beschreven we zes hefbomen die we verfijnd hebben in zestien bepalende factoren. Bij de uitwerking ervan vertrokken we van het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Zestien bepalende factoren kleuterparticipatie

 

eer info over de uitwerking van het onderzoek kleuterparticipatie en over de zestien bepalende factoren vind je in deze pdf bestandleidraad (1.18 MB) enpdf bestandpresentatie (1.04 MB).

Hoe verloopt het onderzoek in de scholen?

We beoordelen tijdens elke doorlichting de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs in de kleuterafdeling. Gedurende het schooljaar 2018-2019 zetten we het thema ‘kleuterparticipatie’ in de kijker.

In het tweede trimester zorgen we voor een registratie van onze specifieke bevindingen met betrekking tot kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. We schalen tijdens de doorlichting een aantal bepalende factoren op beleids- en uitvoeringsniveau in en koppelen er een conclusie aan.

In het derde trimester onderzoeken we tien cases die als inspirerende praktijken gelden. We danken alvast alle schoolteams die aan het onderzoek kleuterparticipatie meewerk(t)en.

In de loop van het schooljaar 2019-2020 publiceren we de resultaten in een thematisch onderzoeksrapport.

Wie is er betrokken bij het onderzoek?

De onderwijsinspectie raadpleegde experten tijdens de voorbereiding van het onderzoek. Academici en inspecteurs gaven feedback op het ontwikkelde onderzoeksopzet. Er is ook een klankbordgroep die het onderzoek opvolgt. We informeerden ook de pedagogische begeleiding over het onderzoek. Na afloop van het onderzoek tijdens de doorlichtingen organiseren we focusgroepen om verder in te zoomen op de onderzoeksresultaten en goede praktijken in kaart te brengen.

De resultaten

Hier vind je pdf bestandhet rapport kwaliteitsvolle kleuterparticipatie in lage resolutie (3.63 MB)pdf bestandhet rapport kwaliteitsvolle kleuterparticipatie in hoge resolutie (36.07 MB) en pdf bestandde presentatie rapport kwaliteitsvolle kleuterparticipatie met de resultaten in een notendop (3.35 MB).

Over onderwijssysteem

https://www.trouw.nl/samenleving/-ons-onderwijssysteem-vormt-niet-maar-vervormt

‘Ons onderwijssysteem vormt niet, maar vervormt’
SAMENLEVING
Gerrit-Jan KleinJan– 14:34, 29 januari 2019

Filosoof Jan Bransen in de school H400 in Nijmegen, een voorbeeld van hoe onderwijs volgens hem wél moet. © Koen Verheijden
INTERVIEWHet onderwijs is gebaseerd op verkeerde ideeën. Daarom moet het helemaal op de schop, vindt filosoof Jan Bransen. ‘Ons onderwijssysteem is failliet.’
U krijgt 5 artikelen van Trouw cadeau. Dit is nummer 1 .
Onbeperkt onze artikelen lezen? Digitaal Basis € 2.50 per week.

In de bedrijfsschool H400, een school voor praktijkonderwijs in Nijmegen, ruikt het naar olie. Scholieren slepen houten platen naar buiten. Verderop staat een groepje rondom een motorblok. “Een diploma zegt niets”, zegt filosoof Jan Bransen, terwijl hij een tocht maakt door de gangen van de school. Hij denkt even na: “Oké, het zegt niet zovéél.” Dan, met een lach: “Ik houd van chargeren.”

Wat Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen in Nijmegen, maar wil zeggen is dit: een diploma zegt weinig over of een student of scholier in staat is om de opgedane kennis en inzichten daadwerkelijk toe te passen. Of, in zijn eigen woorden: “Een diploma is alleen nog maar een concurrentievoordeel. Ouders willen ongetwijfeld vooral dat hun kind gelukkig wordt. Helaas zijn wij elkaar gaan wijsmaken dat ze daarvoor eerst een zo hoog mogelijk diploma nodig hebben.”

In zijn nieuwe boek ‘Gevormd of vervormd?’ houdt de filosoof een pleidooi voor een andere vorm van onderwijs, van basisschool tot en met universiteit. Bransen wil scholing waar jongeren zelf een grote rol hebben. “Een vorm van onderwijs waar ze hun eigen stem, perspectief en positie leren ontwikkelen.” Het huidige onderwijssysteem is in zijn ogen gebaseerd op verkeerde ideeën. “Het levert geen creatieve en nieuwsgierige mensen op, maar passieve reproduceerders van kennis”, zegt hij. Stellig: “Het huidige onderwijssysteem is failliet. Het vormt niet, maar vervormt.”

Dat is dan ook de reden dat hij deze Nijmeegse praktijkschool wil laten zien. Hier toont hij hoe het wél moet in het onderwijs. H400 (de naam is afgeleid van het adres van de school: Hatertseweg 400) is bedoeld voor middelbare scholieren met een indicatie voor speciaal onderwijs. Theorie en praktijk zijn hier niet gescheiden. Zo is de school tevens een bedrijfsverzamelgebouw, waarin een autogarage, een drukkerij en een cateraar zijn gevestigd. Ondernemers huren hier tegen een zacht prijsje bedrijfsruimte. De voorwaarde is dat leerlingen er stage mogen lopen en kunnen leren. Ook is er een huiskamer, waar jongeren kunnen zitten en als ze dat willen een maaltje kunnen koken. Verder is er veel coaching, waarbij docenten in samenspraak met de leerlingen bepalen hoe hun leerplan eruit ziet.

Sociale vaardigheden
Een leerling met een rammelend koffiekarretje passeert. Ze maakt haar ronde langs de docenten en doet zo praktijkervaring op, vertelt schoolleider Myr­the Kamphuis, die zich bij Bransen heeft gevoegd. “Het is de bedoeling dat ze hier niet alleen Engels of wiskunde leren. Het gaat er hier ook om dat ze sociale vaardigheden opdoen in de praktijk. Daarom oefenen de leerlingen om op tijd te komen of te overleggen met anderen.”

Door praktijk en theorie met elkaar te combineren leren jongeren zichzelf en hun capaciteiten kennen, is de onderliggende gedachte. Zo komen ze er spelenderwijs achter welke toekomst ze voor zich zien: verder op het mbo of werken in een bedrijf.

“Zo praktisch zou elke school moeten zijn”, zegt Bransen. “Ik geloof dat deze vorm van onderwijs goed is voor elke leerling en elke student. In deze school leren jongeren hun mogelijkheden ontdekken en hun grenzen kennen. Dit is een proeftuin waar je kunt ontdekken en leren.” Sowieso loopt wat vernieuwingen betreft het praktische onderwijs, zoals vmbo en mbo, voor op het theoretische onderwijs, vindt Bransen. “Daar snappen ze beter dat theorie en praktijk niet van elkaar kunnen worden gescheiden.”

Zitten en luisteren
Het idee voor dit boek ontstond doordat Bransen zich steeds meer ging storen aan de houding van een deel van zijn studenten op de Radboud Universiteit. “Ze gaan zitten en luisteren naar wat nodig is om een tentamen te halen.” Dat is niet hoe het zou moeten, vindt Bransen. “Ik wil dat studenten zelf bepalen wat ze nodig hebben om te leren. Dus ik stelde voor om ze zelf een boekenlijst samen te laten stellen. Maar zo’n aanpak, daar kunnen veel studenten na jaren scholing helemaal niets meer mee. Ze verwachten dat ik de literatuur voorschotel. Dat ze mede-eigenaar zijn van hun opleiding, die gedachte lijkt ze niets te zeggen.”

Dat kun je de studenten niet verwijten, haast Bransen zich te zeggen. “Dat is het gevolg van hoe het onderwijs is ingericht.” In zijn boek verwoordt hij het zo: ‘Het is voor ieder kind in Nederland tussen vier en zestien jaar volstrekt evident dat je een leerling bent, dat jouw leven zich grotendeels op school afspeelt, dat jij leren moet en dat de volwassenen om jou heen bepalen wat jij leren moet.’ Elders schrijft hij: ‘Er blijft niets, maar dan ook helemaal niets meer over van de leerlust waarmee de kleuter ooit de school binnenkwam. Die intrinsieke motivatie is onberispelijk gedisciplineerd. Het kind is een leerling geworden. Hij kent zijn rol. Hij leeft zijn leven passief, afwachtend, reactief en gehoorzaam.’

Bransen: “We leren leerlingen vooral om een goede leerling te zijn en goede proefwerken te maken. Alleen: daarmee kun je niets. Hoe langer we het onderwijs laten duren, des te erger het wordt, hoe meer het leren geïsoleerd raakt van de praktijk, van het leven.”

Op de gang rennen een paar leerlingen schreeuwend voorbij. In een kamertje legt Bransen nog eens uit waarom hij deze bedrijfsschool zo’n goed voorbeeld voor het hele onderwijs vindt. “Bij de meeste kinderen kun je de wil gewoon even uitzetten – ‘wacht maar, wat jij wílt weet je straks als je van school af bent’ – maar bij de kinderen op deze school lukt dat niet. Die reageren direct als ze iets niet willen.”

Bransen legt uit wat hij bedoelt. “Er zijn vier werkwoorden die in het leven van mensen altijd dominant zijn: zijn, weten, kunnen en willen. Het gaat er altijd om of je iets bent, iets weet, iets kunt en iets wilt. Alleen, in ons onderwijs staan we niet stil bij de wil. Gewoon, wat je als leerling wilt, dat wordt genegeerd. De wil wordt niet ontwikkeld. Een leerling luistert en reproduceert een vooraf vastgesteld programma. Wij vragen aan jongeren om soms wel 24 jaar lang hun wil uit te zetten. Terwijl de wil zo belangrijk is voor de waardeoriëntatie van mensen: wat vind ik nu echt belangrijk?”

En dat heeft grote gevolgen, meent Bransen. “Als je wat je echt wilt in een onderwijssetting buiten het kennen en kunnen houdt, hoe wil je dat dan later? Dat geeft een vervorming.” Wanneer de praktische consequenties van zijn stelling ter sprake komen, merkt Bransen op dat hij de neiging heeft om allerlei verreikende conclusies aan de onderontwikkelde wil te verbinden. “We hebben een zogenaamd hoogopgeleide bevolking die radicaal niet meer weet wat ze wil. Waar denk je dat het hoge percentage burn-out onder jongeren vandaan komt? Op school raakt onze wil volledig vervreemd van zichzelf. We zien het om ons heen. Gaan ze werken op hun 25ste, dan zie je dat jongeren geen idee hebben hoe ze zich hun takenpakket welwillend kunnen toe-eigenen.”

Eigen rol
Bransen stelt in zijn boek een geheel nieuwe indeling van verschillende leerfases voor. Het basisonderwijs moet zich in zijn ogen vooral richten op het ontwikkelen van het zelfvertrouwen door goed te leren rekenen en taal te leren beheersen. In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen ‘hun eigen rol leren spelen’. Daar zou hij het onderwijs duaal voor willen inrichten: drie dagen school, twee dagen daarbuiten, om elders te leren en te werken en zo de maatschappij beter te leren kennen.

Bransen noemt een voorbeeld. “Stel dat je 12, 13 jaar bent en je hebt een fascinatie voor scheikunde, waarom kun je dan niet werken als hulp in een laboratorium? Natuurlijk weet ik dat je veel theorie en abstractieniveau nodig hebt om een goede chemicus te worden, maar de vraag is of je dat aan ‘de voorkant’, dus op school, moet geven. Ik denk dat je beter momenten in een ontwikkeltraject kunt bieden waarbij je na een tijdje in zo’n lab op school eens echt de theorie induikt. Zo leer je de scheikunde van binnenuit kennen. Dat lijkt me een stuk beter dan dat je het periodiek systeem van elementen uit het hoofd leert. Het fundament van alles is de praktische omgang.”

Ook wil hij af van de indeling in schoolniveaus en toetsen. Voor elke leerling moet maatwerk gelden, vindt Bransen. Zo hier en daar gebeurt dat al. Wat Bransen betreft is de Agora-school in Roermond, waarover Trouw ook geregeld schrijft, een witte raaf in de onderwijswereld. Vier jaar geleden begon deze middelbare school zonder vakken, toetsen of niveaus. De afgelopen zomer bleek dat de resultaten van dit onderwijsexperiment niet slechter waren dan op reguliere scholen. De zeventien leerlingen die eindexamen deden, kwamen allemaal op het niveau van hun basisschooladvies. “Dergelijke experimenten zijn belangrijk. Ze ondermijnen de praktijk in ons huidige onderwijssysteem.”

Voor toetsen, tentamens en proefwerken is evenmin ruimte in Bransens ideaal. Getoetst kan er beter worden door permanent gesprekken te voeren met leerlingen en ze vervolgens te voorzien van feedback, denkt hij. “Als ik een uur met jou praat over journalistiek, dan weet ik wel zo ongeveer hoe jij erover denkt. Als ik je een tentamen laat leren, dan heb ik geen idee of de antwoorden die je opschrijft ook echt van binnenuit komen.” Vanzelfsprekende doorstroom is er, als Bransen het voor het zeggen zou hebben, ook niet meer bij omdat schooldiploma’s zoals vmbo, havo en vwo zijn afgeschaft. Voor mbo’s, hogescholen en universiteiten biedt dat een mooie uitdaging, denkt Bransen. “Onderwijsinstellingen moeten dan hun best doen om hun aanstaande leerlingen en studenten eerst te leren kennen.”

Een andere indeling van het onderwijs, geen diploma’s, permanente feedback in plaats van proefwerken – hij wil nogal veel overhoop halen. Daarvan is Bransen zelf ook doordrongen. “Het is iets van de lange adem. Als over vijftig jaar een aantal van de standaardparameters is veranderd, is dat al heel wat.”

Jan Bransen, ‘Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs’, ISVW Uitgevers; 227 blz., €24,95

Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, schrijft graag voor een breed publiek. In 2014 won hij de Socrates Wisselbeker met ‘Laat je niets wijsmaken’, over de macht van experts en de kracht van het gezonde verstand.
Als filosoof onderzoekt Bransen de begrippen die ten grondslag liggen aan ons alledaagse mensbeeld, waarin mensen zich beschouwen als rationele, autonome en moreel verantwoordelijke individuen. Hij richt zich daarbij met name op de aard en betekenis van beweegredenen, keuzevrijheid en morele verantwoordelijkheid.

Lees ook:
Het was vijf jaar geleden een sprong in het diepe. Een middelbare school zonder vakken, cijfers of lesroosters. Agora in Roermond gelooft erin.
Agora begon in september 2014 met het idee dat elk kind op zijn eigen manier moet leren, gedreven door zijn eigen interesses en vragen.